Mat och husrum behövs

Kruthusplan i Diplomatstaden

En tjänst vi hjälper till med är att designa parkytor, trädgårdar, gräsmattor, innegårdar, kyrkogårdar, rondeller och gaturabatter, utifrån ett pollinerarperspektiv. Många blommor är vackra att se på, men det betyder inte att de ger pollen eller nektar till humlor och bin.

Genom biologisk mångfald tillgodses olika pollinerares smaker och behov. Pollinerare behöver också blommor under hela den tid de är aktiva och söker föda. Pollinerarperspektiv betyder även att skapa boplatser. De flesta arter av pollinerare boar i marken, andra boar i träd och i död ved och dessa aspekter måste därför tillgodoses.

Genom våra trädgårdsexperter kan vi åta oss anläggningsarbete, dvs gräva, ta bort eller tillföra jord, så eller köpa in perenna växter och plantera. En inriktning vi har är att pollinerarvänliga grönytor inte ska kosta mer att sköta än tidigare. Snarare mindre. Ängen ovan var tidigare gräsbevuxen och klipptes regelbundet. Nu behövs ingen klippning längre. Endast slå ängen i början av hösten.

För en boende som vill odla på innegården kan vi ge råd om hur man kommer igång. Man kan även få hjälp att bilda odlarförening, lägga upp stadgar och ordningsregler, liksom få hjälp men att att anlägga odlingslotter.

Till föreningar och företag som är intresserad av honungsbin kan vi hyra ut bikupor som sköts av vår kunniga partner Biman.

Kruthusplan

I Diplomatstaden i Stockholm ligger Kruthusplan som sköts av Norralms stadsdelsförvaltning. Under försommaren skrapades

Kruthusplan före sådd

gräsytan bort och ny jord lades på. Ängsblomfrön spreds ut genom en gemensam aktivitet bland diplomatiska kårens medlemmar och som Bin i Stan och Brittiska ambassaden arrangerade med stöd av stadsdelsförvaltningen. Nu blommor ängen under sommaren och har blivit en plats som alla sorters bin och humlor besöker. Den har blivit en del av den förflyttningsväg för insekter som går från Gärdet till Nobelparken och över till Djurgården.

Ängar på Gärdet

En stor skara diplomater samlade för att så ängen

På Biologiska Mångfaldens dag 22 maj 2019 samlades medlemmar ur diplomatiska kåren på Gärdet utanför Italienska Kulturinstitutet för att plantera en äng. Det var ca 100 personer från ett 30-tal länder. Alla fick en näve med frö att så i jorden som var indelad i kvadratmeterstora ytor.

 

År 2020  kom pandemin. Vi fortsatte att plantera ängsmark på Gärdet intill den tidigare ängen för att öka den biologiska mångfalden. Men det blev endast en mindre skara som deltog. Så att avstånden kunde hållas. Franska och tyska ambassadörerna deltog och våra två miljöborgarråd. Stockholm Stad och Kungl. Djurgårdsförvaltningen har upplåtit marken och svarar för skötseln.

 

Kontakta oss om du vill ha förslag på vad som kan göras på dina grönytor bzz@binistan.nu