Vi vill att Stockholm och andra städer har en strategi för biologisk mångfald som inkluderar pollinerande insekter.

Stockholm Loves Pollinators är ett initiativ som vuxit fram ur det faktum att väldigt lite görs gör att värna och gynna pollinerande insekter i stadsmiljön. Trots att denna miljö många gånger har goda förutsättningar med alla rabatter, parker och trädgårdar. Internationell erfarenhet visar att städer kan erbjuda både näring och boplatser åt pollinerande insekter och mycket mer än det industrialiserade jordbrukslandskapet.

Bin i Stan är en av initiativtagarna till Stockholm Loves Pollinators.

Vi vill öka kunskapen om pollinerare och om vilka växter som är pollinerarvänliga.

Vi vill öka kunskapen om hur man ska sköta gröna ytor så att de bli plats också för insekterna. Tyvärr är det i parker ofta så att kortklippta gräsmattor är den rådande normen. Sådana gräsmattor har inget att erbjuda bin och humlor. För dem är det likställt med  asfaltytor.

I stadsplanering och vid byggnation och renoveringsarbete ska hänsyn ska tas till  att pollinerarnas ska kunna förflytta sig. Speciellt i smala passager, så kallade midjor, måste förflyttning underlättas genom att det finns boplatser och näring längs vägen. Och vid byggnation bör hänsyn tas till barriärer för förflyttning. Pollinerare kommer inte att kunna sprida sig om det finns höga hinder.

Var med i Stockholm Loves Pollinators

Företag och  organisationer kan  få använda loggan för Stockholm Loves Pollinators som syns här intill.  Att använda den visar att ni har gjort ett ställningstagande för biologisk mångfald och den viktiga tjänsten naturen ger oss i form av pollinering. En förutsättning är att ni på ett konkret sätt värnar och gynnar pollinerare. Det gör ni genom att vidta dessa 7 åtgärder:

 

 

  1. Plantera växter som pollinerarna dras till
  2. Lämna områden som får växa vilt
  3. Klipp inte gräset så ofta, använd högre klipphöjd
  4. Inga giftiga bekämpningsmedel
  5. Sätt upp bihotell
  6. Låt död ved och lövhögar ligga kvar
  7. Ha barmark så jordboende insekter kan göra bon

Ladda ned pdf på spanska, svenska eller engelska

Kontakta oss så går vi igenom mer i detalj hur det går till.

Så här började det

Bikupa vid Engelska kyrkan

Det hela startade, som många initiativ gör, genom att någon kommer med ett förslag. I det här fallet var det en församlingsmedlem i  Engelska Kyrkan som tyckte kyrkan skulle ha en bikupa. Det gjorde att man började samtala om bin och deras viktiga roll i naturen. Men det kom inte längre just då. Inte förrän kyrkans präst Nick Howe började prata med Sharon Cairns, hustru till dåvarande Brittiska ambassadören. Hon tände på förslaget men ville utvidga det till att gälla hela Nationalstadsparken. Här kom U&We:s projekt Bin i Stan in i bilden. Det projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden och stödja pollinerande insekter i den urbana miljön. Och idén att göra den unika, stora parken direkt i storstadens omnejd till en pollinerarvänlig zon fick stort gehör.  Och projektet tog fart med många medverkande.

Och nu vill vi involvera hela Stockholm att ta fram en pollinerastrategi.

Read in English  how it started and what we want to do.

Många ger sitt stöd

En lång rad verksamheter har varit aktiva i dialogen att  ta fram visionen för Nationalstadsparken. Det är Bin i Stan, Brittiska Ambassaden, Engelska Kyrkan, Association of Diplomats in Stockholm, Diplomatic Spouses of Stockholm, Djurgårdens Hembygdsförening,  Förbundet för Ekoparken, Föreningen Östermalm, Haga-Brunnsvikens vänner, Kungl Djurgårdens Förvaltning, Royal Djurgården, Stockholms Miljöförvaltning, Swedish-British Society, Vetenskapens Hus, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Denise och Stefan Persson, Eva Swartz, Salvatore Grimaldi. Plus många andra privatpersoner och boende i och runt Nationalstadsparken.