Pollinerarvänlig Park

Bin i Stan medverkar som konsulter i projektet Pollinera  Parken som handlar om att Nationalstadsparken ska bli en inkubator för pollinerare,  Vi ska demonstrera hur pollinerare på olika sätt kan gynnas. Vi arbetar härpå uppdrag av Förbundet för Ekoparken, Kungl. Djurgårdsförvaltningen och Vetenskapens Hus. Projektet som fått finansiering genom Länsstyrelsen. består av flera delar.

Bergiusdalen

En del är att Bergiusdalen vid Lappis restaureras och återtar något av sitt gamla utseende som kulturlandskap. Temat är att det ska bli pollinerarvänligt. Här låg Experimentalfältet med försöksodlingar, vilket senare blev Lantbruksuniversitetet. Temat för restaureringen är att göra dalen pollinerarvänlig. Det ska bli ängar, tapestry lawns, områden med odlingslotter för de som bor i Ekhagen och studenterna i Lappis, fruktträdgård, skogsträdgård och demonstration av stadsodling av grönsaker med anpassning till vad klimatkrisen kräver.

Fjärilshuset och Frösundavik

Vid Fjärilshuset och det forna regementsområdet vid Frösundavik kommer en omfattande restaurering att ske utifrån ett pollinerarperspektiv. Vid Frösundavik ska det bli ängar, där militären tidigare exercerade, en skol- och medicinalträdgård och grönsaksodling för hotellrestaurangen. Fjärilshuset har anlagt blomsterängar där fjärilarna fladdrar.

Balkongodlare och lärare

Andra delprojekt inom Pollinera Parken är att engagera de boende längs den smala midjan vid Erik Dahlbergsgatan. Vi vill bredda denna passage så att pollinerarnas förflyttning mellan de olika delarna av Nationalstadsparken underlättas. Balkongerna längs denna och intilliggande gator ska bli landningsplatser för insekter genom att de boende uppmanas att ha nektarväxter i balkonglådorna.

Du kan ladda ner en folder som ger tips om vilka växter som pollinerare dras till och hur du ska tänka när du planterar.

Kunskapsspridning sker till skolor genom att lärare vid förskolor och lågstadiet kommer att erbjudas utbildning inom ekosystemtjänster, biologisk mångfald, värdet av pollinering och hotet mot bin och humlor. Det ska göras tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet. Sedan kommer barnen att ta med sig kunskapen hem och pollinera sina föräldrar.

Medverkande

Medverkande i Pollinera Parken, utöver Förbundet för Ekoparken, Kungl. Djurgårdsförvaltningen och Vetenskapens Hus, är Föreningen Ekhagen, Naturgeografen, Naturhistoriska Riksmuseet, Rosendals Trädgård, Frösundaviksparken AB, Solna stad, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholm Stad, Tillväxtverket, Hagaskolan och Statens Fastighetsverk.

Nationalstadsparken – en park för pollinerare

För Djurgården och hela Nationalstadsparken är ekologi, biologisk mångfald och miljötänk en grundsten. Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna. Vi vill tillföra ytterligare en aspekt:  Ett område där pollinerande insekter trivs och finner näring och boplatser.

Visionen är enkel: Kan vi inte värna om insekterna inom denna fantastiskt mångfaldiga park, var ska vi då lyckas värna dem?

Alla intressenter inom Nationalstadsparken bjuds in att utifrån sina förutsättningar göra visionen verklig.

Förverkliga visionen

Visionen för Nationalstadsparken riktar sig till alla verksamheter inom parken. Alla som har ansvar för mark och skötsel. Också företag, restauranger, museer, universitet/skolor, koloniföreningar, privata trädgårdar, växtbutiker, balkonginnehavare och alla andra som vill värna biologisk mångfald och skydda parken. Alla dessa kan bli aktörer genom att bidra till att förverkliga visionen. Ladda ner en folder som visar hur alla kan göra något 

Nedan ser du i punktform vad vi vill uppnå

  • Ett officiellt beslut att göra Nationalstadsparken till en bi- och pollinerarvänlig zon och en inkubator för pollinerare
  • Skötselansvariga i Nationalstadsparken har kunskap om att skapa livsmiljöer, biotoper, förflyttningsvägar för pollinerare
  • Alla intressenter inom Nationalstadsparken har involverats och funnit sina sätt att öka biologisk mångfald och stödja och värna pollinerarna
  • Utplacering av speciellt designade bikupor och insektshotell inom parken
  • Nationalstadsparken är fri från kemiska bekämpningsmedel
  • Nationalstadsparken blivit en nationell och internationell förebild