Kategori: Ekosystemtjänster (sida 1 av 2)

Pollinerarvänlig solenergi

Området mellan solfångarna är en markyta som inte tidigare utnyttjats. Men på flera håll i USA har man börjat utnyttja detta mellanrum för att odla pollinerarvänliga blommor. Ett elegant sätt att öka den biologiska mångfalden samtidigt som man producerar förnybar energi. På det sättet underlättar man för bin och andra insekter att hitta näring.

Att ge markytan både funktionen att ta göra el från solen och låta solen driva fotosyntesen hos blommorna är genialt. När vi börja sätta ett pris på värdet av biologisk mångfald och pollinering finns det även ett ekonomiskt incitament med denna lösning. Man kan till och med hävda att solenergin härigenom blir billigare.

70 miljoner till pollinerare

En glädjande nyhet är att regeringen i sin budgetproposition anslår 70 miljoner kronor per år under 2020-2023 för att gynna pollinerande insekter. Det är ett åtgärdspaket som ska gå dels till miljöövervakning och dels stärka anslaget Åtgärder för värdefull natur till Naturvårdsverket för att gynna pollinerande insekter.

Bakom budgetförslaget ligger en överenskommelse mellan regeringen och C och L.

– Omkring en tredjedel av den mat vi äter i världen är beroende av pollinerande insekter. Många av dessa arter klassas idag som hotade i Sverige. I ljuset av detta är det regeringens ansvar att vidta kraftfulla åtgärder. Därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket för pollinerande insekter i budgetpropositionen 2020, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Detta är verkligen glädjande och ett steg på vägen mot en nationell pollinerarstrategi som exempelvis Storbritannien har.

Bin håller elefanterna borta

I många afrikanska länder äter elefanterna upp böndernas grödor. Det är inte lätt att stänga ute dessa bjässar. Men man har kommit på att bin kan. Man sätter upp bistaket. Det gör tydligen mycket ont att få stick inne i snabeln. Så elefanterna sticker så fort de hör surret från bin.

 

Forskarrapport om hur illa ställt det är

IPBES forskarrapport  (Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services) är biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCCs rapport om situationen för klimatet. För Sveriges och Europas del visar den att vårt livsmönster och en ohållbar användning av mark och vatten gör att artrikedomen minskar och viktiga funktioner som naturen ger oss, som pollinering, hotas.

Rapporten har tagits fram av 150 ledande forskare från 50 olika länder och bygger på 15 000 vetenskapliga rapporter. Den konstaterar att av Jordens 8 miljoner arter en miljon hotas av utrotning om vi fortsätter som hittills. Den konstaterar också att för mänsklighetens del är det lika allvarligt som effekterna av klimatförändringen.  Business as usual funkar helt enkelt inte längre!

Hela rapporten som heter Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services in Europe and Central Asia kan laddas ner här.

Förlust av biologisk mångfald lika oroande som klimatförändringen

WWF skriver om den snabba förlusten av biologisk mångfald. Risken är till exempel stor att vi förlorar två tredjedelar av alla ryggradsdjur från1970  till 2020. Vattenlevande djur, fåglar och insekter försvinner också i alltför rask takt. Den biologiska mångfalden ger oss ekosystemtjänster av olika slag, det vill säga allt det som haturen tillhandahåller gratis till oss människor. Man brukar tala om om tjänster som är försörjande (t.ex. vatten, bioenergi), reglerande (luftrening, pollinering), stödjande (fotosyntes) kulturella (hälsa, naturupplevelser). Värdet av pollinering beräknas 150 miljarder kronor bara i Europa. Värdet av dagmaskarnas arbete är ännu större 200 miljarder kronor. Att pollinatörer trängs tillbaka har bland annat att göra med att jordbruket bedrivs allt mer industriellt. Det är svårt för pollinerande insekter att hitta mat och boplatser i det förändrade jordbrukslandskapet. Kemikalieanvändningen är en annan orsak som det är svårt att göra något åt, eftersom de nuvarande jordbrukssystemen bygger på att bekämpningsmedel används. Här drar humlorna det kortaste strået. WWF vill att förlusten av biologisk mångfald sätts på dagordningen. Frågan är lika viktig som klimatförändringen, eftersom den slår direkt och indirekt mot vår livsmedelsförsörjning.

Humleexpert om industrijordbruket

I en artikel på Natursidan intervjuas Dave Goulson som forskar om humlor och pollinerare. Han jämför kemiindustrins försök att vilseleda politiker och forskare med de kampanjer som tobaksindustrin ägnade sig åt för att förhindra att rökning klassades som hälsofarligt och cancerframkallande. Han nämner också att sedan EU förbjöd neonikotinoider på vissa grödor för fem år sedan har det inte inneburit en nedgång i produktionen av dessa, vilket kemiindustrin varnade för.  I artikeln hävdar han att neonikotinoider är farligare än DDT och att medlet slår inte bara mot skadeinsekterna utan mot alla insekter. Även om medlet nu förbjuds inom EU används det fortfarande på många andra håll i världen och gör att antalet pollinerande insekter fortsätter att minska.

Trädgårdar på höjden

På många håll i världen bygger man vertikal grönska. Trädgårdar på höjden. De hjälper till att rena luften från avgaspartiklar, ger tillskott av syre, binder koldioxid. I en film från Mexico City använder  man regnvatten för bevattning och gamla plastflaskor som rivs sönder för den bädd växternas rötter behöver för att hålla sig kvar. Härutöver ges pollinerande insekter landningsplatser och skydd. Också korta avstånd när de ska förflytta sig.

Förstärkning av teamet

Nicole Reid har börjat jobba med oss. Hon blir ett gott tillskott med sin kompetens. Hon har tidigare arbetat för International Water Management Institute och har en mastersexamen från Stockholms Universitet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling. Vi ser fram emot att hon bidrar med sin kunskap!

Brev till Karolina Skog

Brev till Miljöministern med anledning av debatten om glyfosat i EU:


Hej Karolina Skog!
Debatten om glyfosat i EU har handlat om hur medlet vandrar uppåt i värdekedjorna och återfinns i öl, bröd och bröstmjölk för att nämna några exempel. Det är synnerligen alarmerande. Men det som saknas i debatten är konsekvensen för pollinerande insekter och andra insekter också. De fruktansvärda rapporterna från Tyskland om nedgången i insektspopulationen är en varningsklocka. Det finns otaliga forskningsrapporter som visar att pollinerare påverkas negativt av glyfosat, tappar navigeringsförmåga och hittar inte tillbaka etc. Det visar sig också att glyfosat sprider sig över större ytor i landskapet än vad leverantörerna av medlet hävdar. Det gör att pollinerare som vistas i randzonerna till de stora jordbruksmarkerna kommer i kontakt med medlet när åkrarna besprutats.
Slutsatsen kan bara bli en: Det är dags för Sverige att stå fast vid den inställning som vi sedan ett tag har och verkar på alla sätt för att förbjuda medlets användning inom EU.
Men din och regeringens positiva inställning till värdet av ekosystemtjänster och den budgetsatsning på ekosystemtjänster du aviserat är det rimligt att Sverige ställer sig bakom en politik som inte ytterligare vare sig riskerar människors eller pollinerarnas hälsa. Ge inte efter för lobbyisterna som uppenbart fått in en stor fot i EU-kommissionen! Det måste gå att bedriva jordbruk utan att människors och djurs hälsa lider skada.

Lansering av Ekoparken – en pollinerarvänlig park

Igår samlades ett 30-tal intressenter för olika verksamheter och föreningar med koppling till Nationalstadsparken till Brittiska ambassaden för en presentation av visionen Ekoparken – en pollinerarvänlig park. De fick höra om hotet mot pollinerare, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och vad man kan göra för att underlätta för pollinerande insekter att finna bo och föda.

Det blev stor uppslutning omkring visionen  och alla ombads att utifrån sina förutsättningar ge exempel på vad de kan göra för att dra sitt strå till stacken. Det blev en lång lista som vi nu ska bearbeta! Det betyder att vi nu är igång. Vi ska fortsätta att träffa fler intressenter. Målet är att få med alla som har intressen i Ekoparken och få dem engagerade.

Sharon Cairns, Brittiska Ambassaden presenterar visionen

En stor skara intressenter samlades i Ambassadens residens

« Äldre inlägg

© 2021 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑