Brev till Miljöministern med anledning av debatten om glyfosat i EU:


Hej Karolina Skog!
Debatten om glyfosat i EU har handlat om hur medlet vandrar uppåt i värdekedjorna och återfinns i öl, bröd och bröstmjölk för att nämna några exempel. Det är synnerligen alarmerande. Men det som saknas i debatten är konsekvensen för pollinerande insekter och andra insekter också. De fruktansvärda rapporterna från Tyskland om nedgången i insektspopulationen är en varningsklocka. Det finns otaliga forskningsrapporter som visar att pollinerare påverkas negativt av glyfosat, tappar navigeringsförmåga och hittar inte tillbaka etc. Det visar sig också att glyfosat sprider sig över större ytor i landskapet än vad leverantörerna av medlet hävdar. Det gör att pollinerare som vistas i randzonerna till de stora jordbruksmarkerna kommer i kontakt med medlet när åkrarna besprutats.
Slutsatsen kan bara bli en: Det är dags för Sverige att stå fast vid den inställning som vi sedan ett tag har och verkar på alla sätt för att förbjuda medlets användning inom EU.
Men din och regeringens positiva inställning till värdet av ekosystemtjänster och den budgetsatsning på ekosystemtjänster du aviserat är det rimligt att Sverige ställer sig bakom en politik som inte ytterligare vare sig riskerar människors eller pollinerarnas hälsa. Ge inte efter för lobbyisterna som uppenbart fått in en stor fot i EU-kommissionen! Det måste gå att bedriva jordbruk utan att människors och djurs hälsa lider skada.