Mångfald i Stockholm

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till ”Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholm stad”. Förslaget har skickats ut på remiss och vi har passat på att lämna våra synpunkter. Vi säger att en handlingsplanen är viktig med tanke på den snabba förödelse av biologisk mångfald som pågår. Grönområden  måste ges prioritet i stadsutvecklingen och tillmätas värden som står sig gentemot ekonomiska värden. Vi undrar om målet ”Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem” kommer att kunna uppfyllas när samtidigt 140 000 ny bostäder planeras. Det är en målkonflikt som tyvärr inte berörs. Förslaget betonar betydelsen av de gröna kilar som från olika håll leder in i Stockholm och erbjuder förflyttningsvägar för växter och djur. Men vi pekar på att inte mycket görs för att dessa kilar ska fungera inom staden. Så att kilarna sammanbinds. Det krävs ett tänk där strategiska passager etableras som sammanbinder stadens grönområden. Vi säger också att det är märkligt att man inte utnyttjar de sommargator med blomsterlådor som inrättas på olika ställen i staden, så att de förses med pollinerarvänliga växter och görs till strategiska förflyttningsvägar för insekter.

Vi får se till nästa sommar om man bättrar sig!

Webinarium

Biologiska Mångfaldens Dag kommer att uppmärksammas på fler sätt. Den 14 maj kommer Stockholms stad, Stockholm Loves Pollinators och Föreningen för diplomater i Stockholm att inbjuda till ett webinarium . Temat är Biodiversity in Cities. Bland annat kommer vi att ta upp det faktum att mångfaldsfrågor inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Det pågår en global utrotning av växter och djur och lite görs för att häva den. I urbana miljöer är orsaken till utarmningen växande tätorter, grönområden som tas i anspråk för byggnation och att vikten av spridningsvägar inte beaktas.

I webinariet medverkar Julia Marton Lefèvre som är rådgivare till IPBES och tidigare generalsekreterare vid the International Union for Conservation of Nature och medlem av en rad tunga organisationer. Hon har inbjudits av Franska Institutet.

Se inbjudan och hur du anmäler dig.

Diplomatisk äng

Även i år kommer diplomatiska kåren att skapa en äng på Ladugårdsgärde i Stockholm vid slutet av Valhallavägen. På grund av Coronakrisen kommer dock antalet deltagare att begränsas. Med denna aktivitet uppmärksammar vi den Internationella Biologiska Mångfaldens Dag och  det hot som den pågående förlusten av biologisk mångfald innebär.  Det görs också som ett led i projektet Pollinera Parken, där Bin i Stan/U&We  medverkar, som vill göra Kungl. Nationalstadsparken till en oas för pollinerande insekter. Det sammanfaller också med att Nationalstadsparken i år firar 25 år. Anläggningen av ängen sker 14 maj.

Arrangörer tillsammans med oss är  Stockholm Stad, Pollinera Parken och Föreningen för Diplomater i Stockholm, Franska Institutet och Tyska ambassaden, två länder som tagit frågan om hotet mot den biologiska mångfalden på allvar.

Biologisk mångfald för företag

I ett videoseminarium tillsamman med U&We  kommer vi att ta upp frågan om hur företag är beroende av naturens tjänster. Att det finns direkt risker om utarmningen av biologisk mångfald fortsätter och vad man kan göra.

Seminariet hålls 20 maj kl 9-10.30 och är ett inslag i att uppmärksamma Biologiska Mångfaldens Dag . Medverkande är Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket, och Åsa Keane, ordförande i C/O City. Vi kommer också få höra U&Wes konsulter tala om hur man analyserar sitt beroende av biologisk mångfald och hur företag kan samarbeta med naturen för skapa affärsnytta. Kontakt för mer information hej@uansdwe.se

Landningsplatser på Gärdet

Erik Dahlbergsgatan

Till våren startar projektet Balkonger på Gärdet som är ett led i att göra Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig park. Passagen mellan Gärdet och Liljansskogen är en smal midja där pollinatörer har svårt att ta sig emellan. Därför ska balkonginnehavare längs Erik Dahlbergsgatan, Brantingsgatan och Rindögatan engageras att till våren ha pollinerarvänliga blommor och andra växter på sina balkonger. På så vis uppstår landingplatser som kommer att underlätta förflyttningar.

På bilden syns sådana balkonger som till våren ska prunka av både vacker och näringsrik grönska.

Seminarium vid Nordiska trädgårdar

Den 26 mars hålls ett seminarium på Stockholms-mässan med rubriken
Gynna pollinatörerer i tätorterna.
Den kända humleexperten  och författaren David Goulson kommer att delta. Från Bin i Stan medverkar Göran Wiklund och talar om Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig zon med näringsställen, boplatser, skydd och konnektivitet. Han kommer även att berätta  om det uppvaknande intresset från företag att hyra bisamhällen som ett inslag i deras hållbarhetsarbete. Program

Konferens – Låt staden grönska!

I två dagar har konferensen Låt staden grönska! arrangerad av Boverket, C/O City m fl ägt rum. Vi har fått lära oss värdera ekosystemtjänster, hört kommuner berätta om Grönplaner, lärt om Klimatanpassning med naturliga lösningar mm.

Det var slående vilken entusiasm det var bland de 300 deltagarna. En annan iakttagelse var hur låg medelåldern var bland dem. Det bådar gott för framtiden!

Stockholm satsar på pollinerarväxter

I budgeten för 2020 och 2012 har Stockholm Stad satt av 500 000 kr per år för att vi ska få fler pollinerarvänliga blommor i den offentliga miljön. Igår var det ett möte med media för att informera om detta. Stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo berättade att frågan om att öka den biologiska mångfalden och på så sätt gynna pollinerare är något som uppmärksammas allt mer och nu genom riktade budgetmedel.

Mötet hölls i Tessinparken, där ett stort restaureringsarbete gjorts med plantering av ängar. Det var svårt att se i det ruggiga decembervädret, men parkingenjören Magnus Björkman berättade att Tessinparken utgör en midja, en smal passage mellan Gärdet och Lilljansskogen som på det här sättet förstärks som pollinerarpassage.

Bin i Stan var representerat av Göran Wiklund som berättade att midjan till våren också ska förstärkas genom att balkonginnehavare längs Erik Dahlbergsgatan och Brantingsgatan ska uppmanas att plantera blommor som attraherar pollinerande insekter i sina balkonglådor. Det ska bli många landningsplatser som underlättar förflyttning. Detta initiativ är en del av projektet Pollinerarvänlig Park som tar sikte på att göra hela Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig zon.

På bilden blir Jonas Naddebo intervjuad av lokaltidningen Mitt i. Magnus Björkman är tvåa från vänster. Göran Wiklund tog fotot.

Plantagen

”Att agera hållbart och värna miljön ligger Plantagen varmt om hjärtat. Vi vill hjälpa till att bidra till en mer pollinerarvänlig Nationalstadspark och en bredare biologisk mångfald, säger Malin Bjurvald, Hållbarhetschef Plantagen.”

Plantagen medverkar i initiativet att göra Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig park. I sina butiker ger man kunderna råd om vilka växter som bin och humlor dras till.

Pollinerarprojekt i Nationalstadsparken

Let’s get Stockholm Buzzing

Länsstyrelsen har beviljat medel till ett ambitiöst projekt att hjälpa pollinerande insekter i Nationalstadsparken. Projektet som startar i augusti 2019 ska  pågå under två år. U&We/Bin i Stan, som varit med att lägga upp ansökan, kommer att medverka som konsult i olika delar av projektet. Bergiusvägen, en 500 m lång gata mellan Naturhistoriska Riksmuseet och Lappis kommer att renoveras med ”pollinerarvänligt” som tema och där ska återigen bli odlingslotter. I Frösundavik på det tidigare garnisonsområdet kommer ängar och odlingar att anläggas. En del av projektet är att underlätta för pollinerare att förflytta sig genom smala passager. En sådan är vid Erik Dahlbergsgatan, där vill projektet engagera alla oense med balkong att så och plantera pollineratvänligablommor.  en annan är mellan Brunnsviken och E4:an där vi vill skapa landningaplatser för att underlätta förflyttning. En annan del av projektet är att utbilda lärare på förskolor och lågstadiet i ekosystemtjänster, biologisk mångfald och pollinerarnas viktig funktion.

Projektet är en betydelsefull pusselbit i att göra hela Stockholm pollinerarvänligt.

Rundabord med miljöborgarrådet

Katarna Luhr /till höger/ samtalar med Richard Murray, ordf i Förbundet för Ekoparken, och Märtha Angert Lilliestråle, projektledare för pollinerarprojektet i Ekoparken

Katarina Luhr, Stockholms miljöborgarråd, arrangerade nyligen ett rundabordssamtal där vi deltog. Hon ville ha information om vad olika föreningar och organisationer arbetar med när det gäller åtgärder för att värna biologisk mångfald, både i det gröna och i det blå. Hon ville också också ha förslag på vad Stockholm kan göra ytterligare när det gäller strategiska åtgärder. Vi fick tillfälle att lämna synpunkter, men skickade också ett brev till Katarina efteråt där vi tog upp en rad förslag för att värna och gynna pollinerande insekter.  Bland annat pekade vi på den självklara åtgärden att i alla rabatter som staden planterar man ska försäkra sig om att det är växter som drar till sig pollinerar. Så är inte fallet för närvarande.

Blommor på Gärdet

Ängen som planterades på Biologiska Mångfaldsdagen 22 maj blommar fortfarande september. Men så snart blommorna (just nu mest blåklint) vissnat är det dags att slå ängen och låta växterna ligga kvar ett par veckor och fröa av sig. Då kommer nya blommor nästa år.

Fler bisamhällen

Juli har varit en intensiv månad. Vi har tillsammans ned vår nya samarbetspartner Biman levererat flera bisamhällen till kunder. På bilderna syns kupan som Fortifikationverket hyr vid Karlbergs slott, den Nacka Kyrkogårdsförvaltning hyr, som står på Nacka kyrkogård, och den som familjen Tham hyr som finns intill Djurgårdsbrunns Värdshus. Det betyder att det kommer att bli mycket surr på alla dessa ställen!

Bikupa vid Karlbergs slott

Bikupa på Nacka Kyrkogård

Bikupa vid Djurgårdsbrunn

Samarbetspartner

Bin i Stan har ingått ett samarbetsavtal med vår branschkollega Biman AB. Det innebär att de tar hand om skötsel av bikupor genom sina kunniga biskötare. Bin i Stan ska främst bidra med att designa pollinerarvänliga omgivningar genom markskötsel och att anlägga ängar och rabatter med blommor som bin och humlor dras till. I båda våra  verksamheter brinner vi för att öka antalet pollinerare i stadsmiljöer. Biman  hyr ut bikupor i flera olika städer, bl a Göteborg, Malmö, Linköping förutom Stockholm. På det här viset får vi ett mycket starkt kunderbjudande.

Konst med pollinerare

Elspeth Cornish vid sina tavlor, 4 juni 2019

Elspeth Cornish är en  konstnär som för vår räkning målat en serie om tio målningar med blommotiv och med bin och fjärilar. Efter sommaren kommer vi att på Facebook visa en i taget varje vecka. Samarbetet innebär att vi hjälpt Elspeth att ställa ut konstverken dels i samband med Biologiska Mångfaldens dag och dels i samband med firandet av Queen Elisabeth’s födelsedag. Elspeth fick tillfälle att sälja flera av sina tavlor. Som tack för samarbetet har hon generöst donerat ett avsevärt belopp till Stockholm Loves Pollinators för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete att ge stöd till pollinerare.

Äng med pollinerarmat

Kruthusplan som ligger utanför Engelska Ambassadens residens såddes med pollinerarvänliga fröer förra sommaren. Så här vacker är ängen i slutet av juni. Nog är det här ett bättre alternativ än en kortklippt gräsmatta. Det intygar i alla fall de som går förbi där. Och pollinerarna föredrar den också. En av grannarna tog fotot.

Invigning av bikupa i Norrköping

Byggföretaget SEFAB hade nyligen invigning av sin bikupa i Oxelbergsparken. Personal och kunder medverkade. Knepig tipsrunda om bin ledde till intressanta samtal i grupperna som tävlade. Picnicklunch på gräsmattan ingick. I bakgrunden med bijacka över armen syns Mikael Källström, skicklig bikupesnickare. Göran Wiklund  från Bin i Stan invigningstalade och gratulerade SEFAB till att man inkluderar  pollinerare i sitt hållbarhetsarbete.

Kupan i Oxelbergsparken. Stadigt förankrad i marken.

SEFABs hållbarhetschef Anestis Nicoladis berättar om varför man vill ha bikupa

Stockholms första pollinerarpassage

En stor skara samlade för att så ängen

Idag 22 maj, Biologiska Mångfaldens dag, invigdes Stockholms första pollinerarpassage genom att en äng med olika blommor såddes vid Gärdesgatan. Fortsättningsvis kommer hela gatan att få en ny skepnad med blommor, buskar och träd som pollinerare uppskattar. De kommer att bli strategiska landningsplatser som underlättar för dem att flyga mellan Gärdet och Södra Djurgården.

Omkring 75 personer deltog invigningen, alla fick en handfull med frön som sedan ströddes ut. Var och fick så en kvadratmeter. Deltagarna kom  främst från olika ambassader i Stockholm. 30 länder och fem kontinenter var representerade.

Jonas Naddebo, Stockholms stadsmiljöborgarråd, som invigningstalade sade: ”I am so happy and thankful to all the people and organizations contributing to this project. Let’s learn from this and work for making all of Stockholm pollinator friendly. Let’s turn Stockholm into one big pollinator-friendly garden, starting today!”

Flera av talarna tog upp det faktum att pollinerare trängs tillbaka och att vi kan förvänta oss att många försvinner om vi inte gör något. Genom att Stockholm nu tar ett pollinerarperspektiv betyder det att alla parker och gröna ytor måste betraktas med nya ögon, se hur de kan tjäna de pollinerande insekterna. Det är också något som alla kan göra. Vi har listat 7 Steg som man kan följa.

Biologiska Mångfaldens dag 22 maj

Förra året planterade vi ängsmark på Kruthusplan i Diplomatstaden. Det var en gräsrotsaktivitet med medarbetare från olika ambassader som alla fick en näve frön utblandad med sand att strö ut. I år gör samma sak, fast på ett annat område. Det blir en gräsyta där Gärdesgatan mynnar ut i Gärdet som ska besås. Det är ett samarbete med Association of Diplomats in Stockholm Östermalms Stadsdelsförvaltning som förvaltar marken och Stockholm Loves Pollinators. Det sker 22 maj kl 8.30, därefter är det fika hos Brittiska Ambassadens residens. Inbjudna  är medlemmar ur diplomatiska kåren.

Vi återkommer med fler aktiviteter som Stockholm Loves Pollinators planerar inför 22 maj!

Kruthusplan efter plantering ängsmark

Pollinating insects and biodiversity are needed for our food supply

Den 21 mars  kl 15.30 håller Göran Wiklund en presentation om den viktiga tjänst som pollinerande insekter ger oss och om de hot de är utsatta för, som gör att de minskar i antal. Vi får också höra om vad man själv kan göra för att hjälpa dem. Det blir också en beskrivning av vad som pågår i binas förunderliga och mystiska värld, när man lyfter på locket och tittar i kupan.

Plats: Brittiska ambassadens residens, Stockholm. Språk: Engelska

Workshop

Bin i Stan, Brittiska Ambassaden, Engelska Kyrkan och Stockholm Stad arrangerar en workshop 22 januari. Temat är ”Markskötsel som gynnar pollinerare”. Syftet är att inspirera alla med ansvar för att sköta och förvalta mark att inkludera ett pollinerarperspektiv. Bland annat kommer ett antal goda exempel kommer att redovisas.

Föreningen Östermalm

Nu ökar medvetenheten om pollinerarnas utsatta situation. Vi har säkert mött fler än 400 personer vid olika  föredrag och presentationen som vi hållit. Senast var det Föreningen Östermalm som  kom till Brittiska Ambassadens residens för att få veta mer. De fick också tips om vad man som privatperson kan göra på sin balkong. Presentationen följdes av traditionsenligt te och scones plus lite till som framgår av bilden.

Föredrag för Internationella Klubben

Internationella Klubbens ordförande professor Carl Jan Granqvist minglade efter föredraget.

Härom dagen höll Göran Wiklund föredrag om bin och berättade om planerna för Nationalstadsparken för ca 60 medlemmar ur Internationella Klubben. Det skedde vi Brittiska Ambassadens residens. Frågorna var många om vad som pågår inne i och utanför bikuporna. Efter presentationen serverades traditionsenligt te med goda tillbehör.

Dags att leverera

Nu ska Scandic Hasselbacken få leverans av honung. Över 400 burkar blir det. Här kan man tala om flitig som ett bi. Kanske kommer de att delas ut till hotellgästerna?

Presentation för Svenska Kyrkan

Nyligen fick vi tillfälle att berätta om vår verksamhet vid en konferens arrangerad av Stockholms stift. Kyrkogårdar är ju naturligt en plats med mycket biologisk mångfald och det visade sig att i många av församlingarna arbetar man också aktivt med ett pollinerarperspektiv. Roligt att höra!

Frukost med Royal Djurgården

Ett 40-tal medlemmar i Royal Djurgården bjöds på en tidigt morgonpresentation av projektet för Nationalstadsparken hos Brittiska Ambassadens residens. Efter en excellent frukost komponerad av kökschefen Jenny Jansson inledde Royal Djurgårdens VD Camilla Zedendahl med att kommentera den färska rapporten från iPCC, att det är allvarligt och att det finns en koppling till att biologisk mångfald trängs tillbaka. Sharon Cairns, frukostens värdinna, och Nick Howe, präst i Engelska kyrkan, berättade om hur visionen startat och vuxit fram. Göran Wiklund berättade vad vi vill uppnå med visionen och inbjöd alla verksamheter på Djurgården att gå med i Nätverket för Pollinaktörer. Det innebär sig att åta sig att genomföra ett antal aktiviteter som alla syftar till gynna pollinatörer. Många verkade intresserade… 

Pollinerarvänligt hos Amerikanska Ambassaden

Bin i Stan har fått i uppdrag att designa rabatter och plantera växter som ska attrahera pollinerande insekter på Amerikanska Ambassadens område. Det är ett initiativ som sker inom ramen för att öka den biologiska mångfalden och göra Nationalstadsparken med sidoområden till en pollinervänlig zon.  Vi ska plantera växter som attraherar humlor och bin och som har lång blomningsperiod, hela tiden från från vår till höst. Det är två områden längs Dag Hammarskjölds väg som ska få en ansiktslyftning.

Kupa vid SR/SVT

Innanför staketet längs Gärdesgatan finns den bikupa som Sveriges Radio/SVT med flera hyr av Bin i Stan. Som man säger på skylten intill kupan: Man vill vara med och ta ansvar för att öka den biologiska mångfalden. Bikupan ingår i ett större projekt nämligen att göra Gärdesgatan till ett pollinerarvänligt stråk. Det är en viktigt flygkorridor från Gärdet via Nobellparken till Södra Djurgården.

Lördag i Långbroparken

Bin i Stan deltog i aktiviteter anordnade av PEAB  i Långbroparken förra lördagen. Syftet var att berätta för hyresgäster och bostadsrättsföreningar i södra Stockholm om hur det går till att hyra bikupor. Vi berättade om bin, svarade på 1000 frågor, mest från barn, och visade i en demonstrationskupa vad bina har för sig. Särskilt intressant var att upptäcka drottningen som är lite längre och bredare än de övriga bina. Det var också provsmakning av nyslungad honung och den fick genomgående  goda recensioner.

Kruthusplan blommar

I Diplomatstaden intill Durgårdskanalen ligger Kruthusplan som sköts av Östermalms Stadsdelsförvaltning. I maj tog man bort gräsytan och lade på ny jord.  Genom ett initiativ av Bin i Stan och Brittiska Ambassaden engagerades medlemmar ur diplomatiska kåren som på Biologiska mångfaldens dag sådde ängsblomfrön. Nu har det blivit en vacker äng med mycket godis för bin och humlor. Kruthusplan är en landningsplats för insekter och en viktig del av en förflyttningskorridor mellan Gärdet och Nobelparken och vidare till Djurgården.

Brittiska ambassaden tar ledningen

Brittiska ambassadören David Cairns sår ängsblommor utanför ambassadbyggnaden i Diplomatstaden på Biologiska Mångfaldens dag.

Personalen från ambassaden deltog med stor entusiasm. Ambassadören menar att hotet mot pollinerare är verkligt och det är globalt. Ambassader representerar det globala samhället. Därför uppmanar han alla ambassader att engagera sig. Dels genom att påverka sina respektive länder att ta frågan på allra största allvar och dels följa brittiska ambassadens exempel och göra något i Stockholm

50 000 nya gäster

Vid invigningen av Scandic Hasselbackens bikupa 22 maj sa hotellchefen Göran Nilsson att det var 59 999 nyagäster som hotellet nu skulle ta hand om och se till att de mår bra. På bilden klipper han band med största  saxen.

Bikupan står nedanför räcket för den som vill ta en titt. Man ser bäst om man står vid altanräcket. Så småningom kommer det en kupa till.

Hagadagen

Vid Hagadagen som infaller den 20 maj, som också är Internationella bidagen, kommer Bin i Stan att vara där tillsammans med Biodlarnas Stockholmsdistrikt. Vi finns utanför Koppartälten  och visar bigrejor, har en inspektionskupa så man kan se in till bina och vi svarar på frågor från alla nyfikna. Vi finns där 12-16.

Pressmeddelande

Nationalstadsparken ska bli en pollinerarvänlig zon. En inkubator för pollinerande insekter som sedan kan sprida sig över hela Stockholm. Biologisk mångfald är ett viktig inslag i statuterna för parken. Vi vill att det kombineras med åtgärder för att gynna pollinerande insekter, det vill säga ett pollinerarperspektiv för skötselåtgärder. Det finns mycket som kan göras, även för allmänheten. Läs mer i pressmeddelandet.

Brittiska ambassaden blir bivänlig

Som ett steg i det större initiativet att göra hela Nationalstadsparken till en bivänlig zon planterar  man nu ett stycke ängsmark framför ambassadbyggnaden. Det är en konkret åtgärd och en inspiration till andra ambassader att göra detsamma. Bin i Stan har redan fått förfrågningar från tre ambassader som vill ha hjälp. Men det är också en inspiration till alla andra att göra något som pollinerarna attraheras av.

Mångfald i Nationalstadsparken

Bin i Stan är medarrangör till FNs Dag För Biologisk Mångfald som inträffar 22 maj. En rad aktiviteter kommer att ske som vi är involverade i och som presenteras nedan.

Diplomater går samman för att stödja pollinerare

I Diplomatstaden i Stockholm ligger Kruthusplan. Den 22 maj kommer den att frösås, så att det blir en vacker blomsteräng som pollinerande insekter kommer att dras till. Det blir en gräsrotsaktivitet där inbjudna gäster kommer att sprida ut fröerna. Därefter blir det ”bee tea” i Brittiska Ambassadens residens med pollinerarkaka.

Arrangörer är Association of Diplomats Stockholm, Brittiska Ambassaden, Östermalms Stadsdelsförvaltning och Bin i Stan. Detta är ett privat arrangemang för diplomater och Stockholms kommun.

Surrande bin hos Sveriges Radio och Sveriges Television

En bikupa hos Sveriges Radio och Sveriges Television invigs 22 maj. Det innebär att under sommaren 50 000 bin flyger omkring och samlar nektar och pollen. Samtidigt pollineras de växter som de besöker. Det är också public service!

Pollinerarvänlig gata

Området längs Gärdesgatan i Stockholm, som går från Dag Hammarskjölds väg till Gärdet, ska bli ett stråk där pollinerare trivs. Bin i Stan har fått i uppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning att ta fram förslag på hur det ska gå till. Det ska bli blommande växter från vår till höst, sandbädd där solitärbin kan göra bon och gräs som inte klipps kort.

Bikupa hos Hasselbacken

I Restaurang Hasselbackens trädgård kommer bin att hjälpa till med pollinering. Bikupan invigs 22 maj och därefter blir det surr inte bara trädgården utan runt omkring. Bin flyger ca 2 km för att utföra sin viktiga ekosystemtjänst, alltså pollinering.

Hagadagen

En familjedag med olika arrangemang äger rum 12-16 20 maj i Hagaparken. Det blir musik, lek för barna och guidade turer. Bin i Stan och Stockholms Biodlarförening kommer att berätta om hur viktiga pollinatörer är för vår föda. Vi visar var egen bikupa och redskap för biodling.