Blomsterfröjd för bin
Pollinerande insekter har goda förutsättningar att trivas i stadsmiljöer. Där finns trädgårdar, parker, alléer, kyrkogårdar, rondeller och balkonglådor. Humlor och bin behöver nektar som de ombildar till honung och pollen som ger protein till larverna. Bin i Stan vill göra det lättare för pollinerare att trivas genom att informera om växter som de gillar. Alla kan göra livet lättare för dessa viktiga insekter  genom att plantera rätt växter, allt från träd, buskar till blommor och kryddväxter. Att tänka på: De behöver näring under hela säsongen från vår till höst. Plantera växter som har lång blomningstid och som blommor tidigt respektive sent. Med andra ord biologisk mångfald. Gör man det hjälper man vildbin, humlor, honungsbin,  fjärilar och andra pollinerande insekter.

Pollinerare har det svårt
Ensidigheten i jordbrukslandskapet är ett hot mot alla pollinerare.  Det finns inte tillräcklig variation i grödor och växter. Och om blomningsperioden är kort kommer insekterna  inte att kunna föröka sig och klara övervintringen. Ett annat hot är gifter och bekämpningsmedel. Bin i Stan gör sig till talesman för alla bin, humlor och fjärilar och uppmanar alla att prova olika naturliga sätt att få bukt med skadeinsekter och ogräs. Ställ undan giftflaskorna!

Den viktigaste ekosystemtjänst som bin, humlor och andra insekter ger oss  är pollinering. Forskare säger att en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad. Det är ett starkt skäl till att vi måste underlätta för dessa insekter att trivas.

Skapa landningsplatser och matställen
Bin i Stan vill i stadsmiljöer stödja den tjänst pollinerare utför. Det gör vi genom att föreslå skötsel- och planteringsåtgärder som ger dem boplatser och föda. Visste du att 70 % av alla vilda bin och humlor bygger sina bon i marken?

Vi hyr också ut bikupor till företag, kommuner, föreningar och andra organisationer som placeras ut i stadsmiljöen. Att vara hyresvärd är ett konkret sätt för företag att visa att man tar ansvar för miljö och ekosystemtjänster.  Vi vill samarbeta med bostadsrättssföreningar och koloniföreningar. Vi vill påverka kommuner att tänka på bin och pollinerande insekter när de plantering ut blommor i rabatter, alléer och rondeller. Men inte bara det: vi rekommenderar alla som har ansvar för markområden att anlägga ängar och att se till att de pollinerande insekterna har landningsplatser på nära avstånd, så att de kan förflytta sig och spridas till fler områden.  Genom att ha pollinatörer i åtanke kan lätt blomsterfröjden förenas med biologisk mångfald och nytta.