Vi vill medverka till att Stockholm och andra städer har en strategi för biologisk mångfald som inkluderar pollinerande insekter.

Stockholm Loves Pollinators är ett initiativ som vuxit fram ur det faktum att väldigt lite görs gör att värna och gynna pollinerande insekter i stadsmiljön. Trots att denna miljö många gånger har goda förutsättningar med alla rabatter, parker och trädgårdar. Internationell erfarenhet visar att städer kan erbjuda både näring och boplatser åt pollinerande insekter och mycket mer än det industrialiserade jordbrukslandskapet.

Vi vill öka kunskapen om pollinerare och om vilka växter som är pollinervänliga.

Vi vill öka kunskapen om hur man ska sköta gröna ytor så att de bli platser också för insekterna. Tyvärr är det i parker så att kortklippta gräsmattor är den gällande normen. Sådana gräsmattor har inget att erbjuda bin och humlor. För dem är det likställt med  asfaltytor.

Det betyder också att i stadsplanering och vid byggnation och renoveringsarbete en hänsyn ska tas till  att pollinerarnas ska kunna förflytta sig. Speciellt i smala passager, så kallade midjor, måste förflyttning underlättas genom att det finns boplatser och näring längs vägen. Och vid byggnation bör hänsyn tas till barriärer för förflyttning. Pollinerare kommer inte att kunna sprida sig om det finns höga hinder.

Så här började det
Det hela startade, som många initiativ gör, genom att någon kommer med ett förslag. I det här fallet var det en församlingsmedlem i  Engelska Kyrkans som tyckte kyrkan skulle ha en bikupa. Det gjorde att man börja samtala om bin och deras viktiga roll i naturen. Men det kom inte längre just då. Inte förrän kyrkans präst Nick Howe började prata med Sharon Cairns, hustru till dåvarande Brittiska

Bikupan vid Engelska kyrkan

ambassadören. Hon tände på förslaget men ville utvidga det till att gälla hela Nationalstadsparken. Här kom U&We:s projekt Bin i Stan in i bilden. Det projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden

och stödja pollinerande insekter i den urbana miljön. Och idén att göra den unika, stora parken direkt i storstadens omnejd till en pollinerarvänlig zon fick stort gehör.  Och projektet växte med många medverkande.

Och nu vill vi involvera hela Stockholm att ta fram en pollinerastrategi.

Många som ger sitt stöd
En lång rad verksamheter har varit aktiva i dialogen att  ta fram visionen för Nationalstadsparken. Det är Bin i Stan, Brittiska Ambassaden, Engelska Kyrkan, Association of Diplomats  Stockholm, Diplomatic Spouses of Stockholm, Djurgårdens Hembygdsförening,  Förbundet för Ekoparken, Föreningen Östermalm, Haga-Brunnsvikens vänner, Kungl Djurgårdens Förvaltning, Royal Djurgården, Stockholms Miljöförvaltning, Swedish-British Society, Vetenskapens Hus, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Denise och Stefan Persson, Eva Swartz, Salvatore Grimaldi. Plus många andra privatpersoner och boende i och runt Nationalstadsparken.