Tips skötsel

Verksamheter inom Nationalstadsparken uppmanas ha ett pollinerarperspektiv på markskötsel. Det finns både enkla åtgärder och mer omfattande. Enkla är klippa gräs mer sällan, att justera upp klipphöjd på gräsklippare, att lämna områden oklippta där vilda blommor tillåts komma upp. Skapa blomstråk i gräsmattor. Anlägga ängsmark – en mycket viktig åtgärd. Det betyder att vänta med att slå tills frösättning ägt rum.

Områden som vägrenar, holmar, buskage kan medverka till den biologiska mångfalden. Behåll dem. Det är nämligen så att med biologisk mångfald följer att insekter flyttar in. Alla möjliga sorter. Gör skyddade platser som rishögar och lämna död ved och fallna träd kvar på marken. Det blir boplats för många arter. Buskage och stenrösen är andra enkla åtgärder. Sandytor är viktiga för många arter som vill ha bon i marken. Betande djur hjälper till genom att sparka upp markytan. Finns det inga djur kan man göra sandbäddar.

Gröna landningsplatser

Mer omfattande åtgärder är att analysera och ta bort hinder och flaskhalsar för förflyttning. Kan insekterna inte flyga fritt kommer artens tillväxt och födosök att hämmas. De behöver gröna landningsplatser som ligger på nära avstånd från varandra. Bin kan flyga minst 2 km, andra arter håller sig inom 50 m radie för att söka föda. Rabatter, buskage, träddungar, trädgårdar och fönsterlådor är  sådana landnings- och matplatser. Dock gäller det att plantera växter som attraherar pollinerare. En del blommor struntar de i. Tyvärr är det sådana blommor man ofta ser i anlagda rabatter. Det ska också finnas växter med olika blomningsperiod, från tidig vår till sen höst. Försök få tag på blommor som blommar länge. Fruktträd och andra träd som blommar liksom bärbuskar gillar de. Kryddväxter likaså. På våren är det särskilt viktigt att det finns hassel, vide och vårblommor, såsom scilla, vårlök och blåsippa. När insekterna vaknat till liv efter vintern behöver nämligen larverna matas med pollen.

Synvända

Insekter ska skyddas – inte  utrotas. Vi har ingen aning om vilken funktion olika arter har i ekosystemet. Många hjälper till med pollinering, andra är föda åt fåglar eller andra varelser. Ger de sig på växterna? Plantera något annat. Framför allt – använd inte kemiska insektsmedel för att bekämpa dem.

Blommor som växer i gräsmattor är inte ett problem som ska åtgärdas, de är nämligen nyttiga ur pollinerararnas perspektiv. Kortklippta gräsytor har inget värde för pollinerande insekter. Genom att ha en högre klipphöjd klipps inte de små blommorna  bort. Så in vitklöver i gräsfröblandningen. Det blir en annan typ av gräsmatta, men om pollinerarna gillar den är det väl bra?

Känn glädje inför variation i gräsmattan – då får den en funktion att hjälpa till att leverera den viktiga ekosystemtjänsten pollinering.

Vi har tagit fram en folder som övergripande går igenom åtgärder för att eliminera hinder och skapa gynnande betingelser för pollinerare. Skötselfolder

English text We can all help pollinators