Vision för Ekoparken

För Djurgården och hela Ekoparken är ekologi och miljötänk en grundsten. Vi vill tillföra ytterligare en aspekt:  ett område där pollinerande insekter trivs. Alla intressenter inom Ekoparken bjuds in att utifrån sina förutsättningar göra visionen verklig.

We have a vision for Ekoparken. in Enlish.. Vision document

Nedan ser du i punktform vad vi vill uppnå

  • Ett officiellt beslut har tagits att göra Ekoparken till en bi- och pollinerarvänlig zon
  • Skötselansvariga i Ekoparken har kunskap om att skapa livsmiljöer, biotoper, förflyttningsvägar för pollinerare
  • Alla intressenter inom Ekoparken har involverats och funnit sina sätt att stödja och värna pollinerarna
  • Utplacering av speciellt designade bikupor och insektshotell på många platser inom parken
  • Ekoparken är fri från kemiska bekämpningsmedel
  • Stockholms och övriga berörda kommuner har format en miljöpolicy som inkluderar hänsynstagande till pollinatörernas livsbetingelser och behov
  • Arkitekter och stadsplanerare engagerats så att ett pollinerarperspektiv ges prioritet i deras arbete
  • Ekoparken blivit en nationell och internationell förebild

Här kan du läsa mer om visionen och vilka steg som tagits och vilka steg som kommer. Visionen

Det finns mycket man kan göra, både i stort som smått. Gillar du att ha blommor kan vår Tipsfolder vara till hjälp.