Vision för Nationalstadsparken

För Djurgården och hela Nationalstadsparkenparken är ekologi och miljötänk en grundsten. Vi vill tillföra ytterligare en aspekt:  Ett område där pollinerande insekter trivs och finner näring och boplats. Alla intressenter inom Ekoparken bjuds in att utifrån sina förutsättningar göra visionen verklig.

We have a vision for Nationalstadsparken in English Vision document >>

English press release: How it all started >>

Nedan ser du i punktform vad vi vill uppnå

  • Ett officiellt beslut att göra Nationalstadsparken till en bi- och pollinerarvänlig zon
  • Skötselansvariga i Nationalstadsparken har kunskap om att skapa livsmiljöer, biotoper, förflyttningsvägar för pollinerare
  • Alla intressenter inom Nationalstadsparken har involverats och funnit sina sätt att öka biologisk mångfald och stödja och värna pollinerarna
  • Utplacering av speciellt designade bikupor och insektshotell inom parken
  • Nationalstadsparken är fri från kemiska bekämpningsmedel
  • Stockholms och övriga berörda kommuner har format en miljöpolicy som inkluderar hänsynstagande till pollinatörernas livsbetingelser och behov
  • Arkitekter och stadsplanerare har engagerats så att ett pollinerarperspektiv ges prioritet i deras arbete
  • Nationalstadsparken blivit en nationell och internationell förebild

Alla kan medverka till att göra visionen till verklighet. Gillar du att ha blommor? Då kan vår folder vara till hjälp. Växtråd >>