Kategori: aktuellt (sida 2 av 4)

Goda nyheter för pollinerare

EU:s organisation för riskbedömning ‘European Food and Safety Authority’ har, efter att ha granskat 1500 vetenskapliga artiklar, kommit fram till att tre  olika typer av neonikotinoider är skadliga för honungsbin, humlor och solitärbin. Den här  rapporten gör att möjligheten ökar att EU efter många om och men kommer att stoppa användningen av dessa medel. Bra för alla pollinerare!

Blommor mot skadeinsekter

Tester som görs på jordbruksmark i England går ut på att plantera långa stråk av blommor med 6 m bredd och 100 m mellan raderna. Det tar upp 2% av den brukbara ytan. Man räknar med är att blommorna ska dra till sig olika insekter som livnär sig på de insekter som angriper grödan. Ytterst kan vinsten bli att bekämpningsmedel inte behöver användas, rapporterar the Guardian.

Nya rön som förklarar bidöd

En  bred amerikansk studie kopplar nedgång i populationen av bin och humlor till användning av bekämpningsmedel mot svamp. Det är ett samband som inte tidigare konstaterats, inte ens misstänkts. Det verkar som att svampmedlen gör att insekterna blir mer mottagliga för sjukdomen nosema. The Guardian rapporterar. Det är alarmerande eftersom svampmedel används i bred omfattning inom jordbruket.  I artikeln konstateras att ytterligare forskning  visar hur neonikotinoider bidrar till minskning av förekomsten av pollinerande insekter.

Det är dags att införa striktare  regler för användning av bekämpningsmedel. Som det nu visar sig kommer riskerna och effekterna fram först efter lång tids användning. Dessa skulle ha kommit fram innan produkterna tillåts marknadsföras.

Värdet av pollinering

I denna film får man en förståelse för hur mycket pollineringen är värd, hur mycket av vår mat som skulle försvinna om de pollinerande insekterna försvann och de svindlande kostnader det skulle innebära att ersätta pollinering med mänsklig arbetskraft.

Insekter på vindrutan

I en ledare i Dagens Industri omnämns ett fenomen som forskare observerat. Nämligen att när man kör bil en ljummen sommarkväll det inte fastnar så många insekter på vindrutan som det brukade. Det indikerar att det är fråga om en minskning av antalet insekter.

Detta bekräftas av den tyska rapport som publicerats där man konstaterar att 75  procent av alla insekter försvunnit från ett stort antal naturreservat.

Giftfritt inom Ekoparken

För att skydda alla insekter inom Ekoparken är vår strävan att olika former av bekämpningsmedel ska bannlysas.

Vi kommer att driva på att så sker inom tre områden:

  • inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla efter ogräs eller skadedjur i Ekoparken
  • endast ekologiska blomfröer
  • plantering endast av sådana växter som är odlade utan bekämpningsmedel

I det senare fallet är det inte vanligt i Sverige att  detta krav ställs på växtbutiker. Men om växter har drivits upp med användning av  bekämpningsmedel  kommer det att skada bina. Speciellt gäller det den grupp medel som kallas neonikotinoider.  Blommorna kommer att bära med sig dessa gifter och när insekter kommer för att skörda nektar eller pollen får de i sig av gifterna. I fallet med honungsbin betyder det att de drar in gifterna i bikupan vilket gör att det går att spåra gifterna i honungen som vi människor konsumerar. Detta har forskare vid Sussex universitet funnit.

I England har Friends of the Earth och andra organisationer drivit krav att trädgårdsväxter ska odlare giftfritt. Byggvarukedjan B&Q med över 350 butiker i Storbritannien och 7 miljoner kunder har meddelat att de slutat sälja växter som är behandlade med neonikotinoider. Senaste annonserade den stora kedjan Homebase som säljer bygg-, hushålls- och trädgårdsprodukter att de under 2018 slutar sälja  växter som behandlats med neonikotinoider i sina 250 butiker i Storbritannien. Totalt 10 butikskedjor har nu slutat sälja bifarliga växter.

Effekten kommer att bli att bin kommer att få en bättre tillvaro i alla engelska trädgårdar.

 

Inte bara bin är hotade. Fåglar också

Kanadensiska forskare rapporterar i en artikel i tidskriften Science Reports att flyttfåglar som får i sig sädeskorn som är betade med neonikotinoider förlorar vikt och orienteringsförmåga. De menar att det är ett skäl till varför fåglar minskar i antal.

De har i experiment visat att vithuvad  sparv som matas med fyra resp åtta betade sädeskorn per dag i tre dagar förlorade 17 resp 25 procent av sin vikt samt visste inte längre att de skulle flyga norrut mot sina sommarvisten. Forskarna säger att fåglarna redan är utarmade efter en lång flygning när de anländer till sina mål. Har de dessutom ätit betade sädeskorn under vägen och förlorat vikt är det kritiskt . Dessutom kan reproduktionen störas.

Brev till Karolina Skog

Brev till Miljöministern med anledning av debatten om glyfosat i EU:


Hej Karolina Skog!
Debatten om glyfosat i EU har handlat om hur medlet vandrar uppåt i värdekedjorna och återfinns i öl, bröd och bröstmjölk för att nämna några exempel. Det är synnerligen alarmerande. Men det som saknas i debatten är konsekvensen för pollinerande insekter och andra insekter också. De fruktansvärda rapporterna från Tyskland om nedgången i insektspopulationen är en varningsklocka. Det finns otaliga forskningsrapporter som visar att pollinerare påverkas negativt av glyfosat, tappar navigeringsförmåga och hittar inte tillbaka etc. Det visar sig också att glyfosat sprider sig över större ytor i landskapet än vad leverantörerna av medlet hävdar. Det gör att pollinerare som vistas i randzonerna till de stora jordbruksmarkerna kommer i kontakt med medlet när åkrarna besprutats.
Slutsatsen kan bara bli en: Det är dags för Sverige att stå fast vid den inställning som vi sedan ett tag har och verkar på alla sätt för att förbjuda medlets användning inom EU.
Men din och regeringens positiva inställning till värdet av ekosystemtjänster och den budgetsatsning på ekosystemtjänster du aviserat är det rimligt att Sverige ställer sig bakom en politik som inte ytterligare vare sig riskerar människors eller pollinerarnas hälsa. Ge inte efter för lobbyisterna som uppenbart fått in en stor fot i EU-kommissionen! Det måste gå att bedriva jordbruk utan att människors och djurs hälsa lider skada.

Lansering av Ekoparken – en pollinerarvänlig park

Igår samlades ett 30-tal intressenter för olika verksamheter och föreningar med koppling till Nationalstadsparken till Brittiska ambassaden för en presentation av visionen Ekoparken – en pollinerarvänlig park. De fick höra om hotet mot pollinerare, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och vad man kan göra för att underlätta för pollinerande insekter att finna bo och föda.

Det blev stor uppslutning omkring visionen  och alla ombads att utifrån sina förutsättningar ge exempel på vad de kan göra för att dra sitt strå till stacken. Det blev en lång lista som vi nu ska bearbeta! Det betyder att vi nu är igång. Vi ska fortsätta att träffa fler intressenter. Målet är att få med alla som har intressen i Ekoparken och få dem engagerade.

Sharon Cairns, Brittiska Ambassaden presenterar visionen

En stor skara intressenter samlades i Ambassadens residens

Konferens om ekosystemtjänster i stadsmiljö

Håkan Emilsson från U&We medverkade. Peter Wrenfält väntar på sin tur.

Nätverket C/O City som under flera år utvecklat metodik för att bl a beräkna värdet av ekosystemtjänster hade en avslutande konferens idag med 300 personer. Miljöministern som höll tal berättade att en rapport tas fram om levande städer och regeringen kommer att i budgeten avsätta 100 milj kr för att skapa och förbättra ekosystemtjänster. Glädjande besked!

Det var också mycket prat om vikten av ekosystemtjänsten pollinering. Jag hade en hel bunt med broschyrer över skötselåtgärder som gynnar pollinerare och de gick åt.

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑