Allmänheten engagerades för att räkna insekter i 64 naturreservat i Tyskland. Resultatet visade sig, när man räknade in alla olika sorters insekter,  vara en 75 procent minskning av antalet under en 27-årsperiod.  Forskare har inte kunna fastställa anledningen, vädret kan vara en orsak, men man tror att det sammanhänger med en rad faktorer som ensidigt jordbrukslandskap vilket ger minskad föda och kemiska bekämpningsmedel. Forskare är oroliga och säger att dessa siffror indikerar att detta är ett generellt fenomen och inte begränsat till de studerade områdena i Tyskland.