Stadsmiljöer har goda förutsättningar för biodling. Där finns trädgårdar, parker, alléer, rondeller och balkonglådor. Bin behöver nektar som de ombildar till honung och pollen som ger protein till larverna. Bin i Stan vill göra det lättare för bin att trivas genom att informera om växter som bina gillar. Alla kan göra livet lättare för bin genom att plantera rätt växter, allt från träd, buskar till blommor och kryddor. Att tänka på: Bin behöver näring under hela säsongen från vår till höst. Plantera växter som har lång blomningstid och som blommor tidigt respektive sent. Med andra ord biologisk mångfald.

Just ensidighet i landskapet är annars ett hot mot alla pollinerande insekter. Det finns inte tillräcklig variation i grödor och växter. Och om blomningsperioden är kort kommer bina inte att kunna föröka sig och klara övervintringen. Ett annat hot mot bina är gifter och bekämpningsmedel. Bin i Stan gör sig till talesman för alla bin, humlor och fjärilar och uppmanar alla att prova olika naturliga sätt att få bukt med skadeinsekter och ställa undan giftflaskorna.

Den viktigaste ekosystemtjänst som bin tillhandahåller är pollinering. Forskare säger att en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av insekter. Det är ett skäl till att vi måste underlätta för bina att trivas.

Projektet Bin i Stan bygger på att hyra ut bikupor till företag, kommuner och andra organisationer och placera ut på olika ställen i stadsmiljöer. Att vara hyresvärd är för företag ett konkret sätt att visa att man tar ansvar för miljö och ekosystemtjänster.  Vi söker samarbete med villaägarföreningar och koloniföreningar. Vi vill påverka kommuner att tänka på bin och pollinerande insekter när de plantering ut blommor i rabatter, alléer och rondeller. Genom att ha bina i åtanke kan lätt blomsterfröjd förenas med biologisk mångfald och binytta.